Economia, dos meios aos fins!

Economia, dos meios aos fins!